Ogólne Warunki Handlowe w Chefs Culinar Sp. z o.o. dla przedsiębiorców

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej jako OWH) określają zasady zawierania
umów dostawy oraz sprzedaży towarów oferowanych przez Chefs Culinar.
Oferty Chefs Culinar skierowane są wyłącznie do przedsiębiorców.

b) Postanowienia niniejszych OWH obowiązującą w relacjach handlowych z Klientami
będącymi przedsiębiorcami i stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży oraz
dostawy zawieranej pomiędzy Chefs Culinar a nabywcą towarów oferowanych przez Chefs
Culinar.

c) Użyte w niniejszych OWH wybrane zwroty oznaczają:

  • Chefs Culinar: Chefs Culinar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400) ul. Litewska 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416973, NIP: 9552330912, REGON: 321189055.
  • Klient: nabywca towarów oferowanych przez Chefs Culinar.
  • Towar: asortyment dostarczany przez Chefs Culinar Klientowi na podstawie zamówienia.

d) Niniejsze OWH mają zastosowanie do dostawy i wysyłki towarów zamówionych przez
klienta bezpośrednio w Chefs Culinar za pośrednictwem telefonu, przenośnego urządzenia
mobilnego, elektronicznego systemu zamówień dostępnego w Chefs Culinar,
za pośrednictwem sklepu internetowego (webshop) lub aplikacji mobilnej Chefs Culinar,
e-mailem lub za pośrednictwem innych urządzeń do elektronicznej wymiany danych lub
bezpośrednio u przedstawiciela handlowego Chefs Culinar.

e) Wraz z udostępnieniem niniejszych OWH, dotychczasowe ogólne warunki handlowe tracą
swoją ważność. Niniejsze OWH wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych wzorców
umownych, w szczególności innych ogólnych warunków umów, wzorów umów
i regulaminów stosowanych przez Klienta.

f) Obowiązujące OWH są dostępne na stronie internetowej pod adresem
www.chefsculinar.pl, w sposób umożliwiający ich pobranie, przechowywanie
i odtwarzanie przez Klienta.

g) Poza uregulowaniami zawartymi w OWH, Chefs Culinar dopuszcza możliwość zawierania
indywidualnych umów kooperacyjnych i zastrzega sobie prawo do przyjmowania
zamówień w części lub do ich odrzucenia bez podania przyczyny.

2. ZAMÓWIENIA

a) Ceny towarów oferowanych przez Chefs Culinar ustalane są z każdym Klientem
indywidualnie.

b) Oferty składane przez Chefs Culinar są niewiążące, chyba że w ich treści wyraźnie
wskazano inaczej.

c) Zawarcie umowy następuje w chwili, w której Chefs Culinar dokona potwierdzenia
przyjęcia do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia. Brak reakcji ze strony Chefs
Culinar nie poczytuje się jako przyjęcia zamówienia do realizacji lub zawarcia umowy. 
Potwierdzenie przez Chefs Culinar faktu otrzymania zamówienia nie oznacza w żadnym
wypadku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

d) Dla określenia treści i zakresu umowy obowiązującej między stronami wyłącznie
właściwa jest treść zamówienia.

e) Klient winien przestrzegać wytycznych określających wymagane minimum logistyczne
oraz przedział godzin składania zamówienia zgodnie z umową.

3. DOSTAWA

a) W odniesieniu do wszystkich zamówień obowiązują wyłącznie OWH. Zapis ten ma
zastosowanie również wtedy, kiedy Klient odsyła do swoich warunków lub potwierdza
zamówienia na swoich warunkach. Odmienne od niniejszych OWH ustalenia, których
Chefs Culinar nie zaakceptował wyraźnie na piśmie, nie są wiążące.

b) Zamówienia są realizowane przez Chefs Culinar w ramach obowiązującego obszaru
realizacji zamówień, określonego każdorazowo i indywidualnie przy zawieraniu umowy
z nowym Klientem. Chefs Culinar zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji
zamówienia, jeżeli wskazany przez Klienta w zamówieniu adres dostawy zlokalizowany
będzie poza obszarem realizacji zamówień określonym w umowie.

c) Chefs Culinar zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli wcześniejsze
zamówienia Klienta wielokrotnie nie mogły zostać zrealizowane z przyczyn leżących po
stronie Klienta lub Klient nie wykazuje wiarygodności kredytowej.

d) Chefs Culinar ustala i potwierdza terminy realizacji zamówień w miarę dostępności
poszczególnych towarów.

e) Chefs Culinar nie będzie ponosił wobec Klienta odpowiedzialności z tytułu braku towaru
w ilości i asortymencie wskazanym w zamówieniu.

f) Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na odbiorcę/Klienta w momencie
przekazania towaru w miejscu wydania uzgodnionym z Klientem, a w przypadku
powierzenia towaru profesjonalnemu przewoźnikowi, z chwilą wydania przewoźnikowi,
niezależnie od tego, kto ponosi koszty transportu. Chefs Culinar zapewnia zapakowanie
i transport zamówionych towarów zgodnie z przepisami.

g) Chefs Culinar nie ponosi odpowiedzialności za realizację zamówień, w tym opóźnienia w
realizacji zamówienia, jeżeli są one spowodowane działaniem siły wyższej
(w szczególności warunkami atmosferycznymi, klęskami żywiołowymi, wystąpieniem
stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, niebezpieczeństwa
szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, która może stanowić zagrożenie dla zdrowia
publicznego, aktów organów władzy lub administracji publicznej wydanych zgodnie z
zakresem ich kompetencji, a także innych działań władz państwowych,
uniemożliwiających lub ograniczających realizację zamówień w całości lub w części),
przerwami w dostawach energii, rozruchami, zakłóceniami i przerwami w pracy,
utrudnieniami w transporcie (np. warunki drogowe), strajkami. Chefs Culinar będzie
zobowiązany wykazać przy tym wymagane zachowanie należytej staranności.
W przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako siła wyższa lub wystąpienia
okoliczności wskazanych powyżej, strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne
rozwiązanie i sposób realizacji zamówień.

4. GWARANCJA

a) O ile Chefs Culinar nie potwierdzi na piśmie określonej daty realizacji zamówienia
w poszczególnych przypadkach, zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie 
dostępności zamówionych towarów. W takim przypadku gwarancja realizacji zamówienia
w określonym terminie nie ma zastosowania.

b) Klient winien dokonać sprawdzenia towaru w momencie otrzymania zamówienia przy
pracowniku Chefs Culinar. W przypadku widocznych wad towaru lub niezgodności
towaru z zamówieniem, Klient winien dokonać zwrotu bezpośrednio u pracownika
Chefs Culinar. Reklamacje dotyczące widocznych wad towaru należy zgłaszać
Chefs Culinar niezwłocznie po otrzymaniu dostawy poprzez kontakt z odpowiednim
działem obsługi klienta, zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej:
https://www.chefsculinar.pl/nasze-oddzialy-1082.htm, wraz z opisem wady i dowodem
w postaci zdjęcia towaru. Prawidłowy odbiór towarów powinien zostać pokwitowany przy
odbiorze. Jeżeli taka wada towaru zostanie rozpoznana później należy, nie później niż
w terminie ostatniego dnia przydatności do spożycia wadliwego towaru, zgłosić ją
w formie opisanej powyżej - w przeciwnym razie towar zostanie uznany za przyjęty bez
zastrzeżeń. Powyższe nie obowiązuje w przypadku zamówienia przez Klienta towaru
w obniżonej cenie o krótkim terminie przydatności do spożycia (MHD). W przypadku
towarów spożywczych nieposiadających terminu przydatności do spożycia, wadę należy
zgłosić nie później niż w terminie miesiąca od dnia wystawienia faktury VAT przez Chefs
Culinar.

c) Jeżeli dostarczony towar ma wady, Klient może zwrócić towar do Chefs Culinar w celu
dokonania oceny jakościowej przez dział jakości Chefs Culinar. Klient zobowiązuje się do
prawidłowego zabezpieczenia wadliwego towaru, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
przekazanymi Klientowi przez pracownika Chefs Culinar przyjmującego zgłoszenie
i przekazania Chefs Culinar wadliwego towaru (jednak wadliwy towar przekazywany do
Chefs Culinar nie może posiadać innych, niezgłoszonych Chefs Culinar wad).
Na podstawie oceny jakości wadliwego towaru, Chefs Culinar wydaje decyzję
uwzględniającą wniosek Klienta o skorygowanie wadliwej pozycji z rachunku Klienta lub
decyzję odmowną. W przypadku decyzji odmownej, Klient może ubiegać się do Chefs
Culinar o zwrot przekazanego przez Klienta towaru, w stanie nie gorszym niż w momencie
przekazania towaru przez Klienta do Chefs Culinar.

5. ŚRODKI TRANSPORTU I OPAKOWANIA ZWROTNE

a) Palety, wózki transportowe, skrzynki Euro Pool, skrzynki czerwone, półki na wózek,
skrzynki czarne/szare (dalej jako Środki transportu) oraz skrzynki po napojach wraz
z kompletem butelek, zgodnych z zamówieniem (dalej jako Opakowania zwrotne)
są własnością Chefs Culinar i będą tymczasowo udostępniane Klientowi zgodnie z ich
przeznaczeniem. Z tytułu udostępnienia Klientowi Opakowania zwrotnego,
Chefs Culinar pobierze od Klienta kaucję doliczoną do bieżącego zamówienia.

b) Klient powinien zwrócić Chefs Culinar Środki transportu niezwłocznie, nie później niż
w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Środka
transportu, a Opakowania zwrotne nie później niż w terminie 30 dni od dnia wydania
Klientowi Opakowania zwrotnego. Środki transportu oraz Opakowania zwrotne
powinny zostać zwrócone Chefs Culinar w stanie kompletnym i niepogorszonym
(posortowane według klas jakości, rodzaju i gatunku) oraz nieuszkodzone.

c) W przypadku braku zwrotu przez Klienta Środków transportu w terminie określonym
w punkcie b) powyżej, Chefs Culinar obciąży Klienta kosztami wartości Środków
transportu zgodnie z poniższymi stawkami netto, przy czym Klient staje się ich
właścicielem: Kontener - 170 zł; Wkład pośredni - 40 zł; Skrzynka mała - 21,25 zł; 
Skrzynka Euro - 16,40 zł; Zasobnik Euro = 20 zł (stawki netto zostaną powiększone
o podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dacie rozliczenia).
W przypadku braku zwrotu przez Klienta Opakowań zwrotnych w terminie określonym
w punkcie b) powyżej, Chefs Culinar będzie uprawniona do zatrzymania pobranej od
Klienta kaucji.

6. PŁATNOŚCI

a) Ceny towarów oferowanych przez Chefs Culinar ustalane są z każdym Klientem
indywidualnie.

b) Cena za towar będzie określana każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia.

c) Klient zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w potwierdzeniu
zamówienia, a jeżeli termin nie został tam wskazany, w terminie wynikającym
z wystawionej przez Chefs Culinar faktury VAT.

d) Ceny podawane przez Chefs Culinar są cenami netto i powiększone zostaną o podatek
od towarów i usług według stawek obowiązujących w dacie wystawienia faktury VAT.

e) Wynagrodzenie wynikające z faktury jest wymagalne z terminem natychmiastowym, bez
możliwości dokonania jakichkolwiek potrąceń ze strony Klienta. Nie istnieje możliwość
potrącenia skonto.

f) Klient dokonuje płatności przelewem na rachunek bankowy Chefs Culinar wskazany
na fakturze lub gotówką pracownikowi Chefs Culinar za pokwitowaniem wpłaty.

g) Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Chefs
Culinar lub w chwili przekazania gotówki pracownikowi Chefs Culinar potwierdzonego
pokwitowaniem wpłaty.

h) W razie opóźnienia w płatności całości lub części należności wynikającej
z jakiejkolwiek faktury VAT, Chefs Culinar ma prawo do naliczenia odsetek
ustawowych za opóźnienie. Jednocześnie wszystkie wynagrodzenia z pozostałych
faktur stają się natychmiast wymagalne, nawet jeżeli nie wynika to z faktury VAT. Chefs
Culinar jest uprawniona do obciążania klienta za każde upomnienie (wezwanie klienta
do zapłaty) kwotą w wysokości 30,00 zł (lub równowartości tej kwoty w złotych
określonej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia
wezwania do zapłaty – według wyboru Chefs Culinar), o ile Klient nie wykaże mniejszej
szkody po stronie Chefs Culinar, oraz do dochodzenia wierzytelności przez
przedsiębiorstwo windykacyjne i/lub na drodze sądowej na koszt Klienta.

7. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI/POUFNOŚĆ

a) Wszystkie towary dostarczane przez Chefs Culinar pozostają wyłączną własnością
Chefs Culinar aż do uiszczenia za nie całości ceny przez Klienta. Niezależnie od
korzystania z towaru na własne potrzeby, Klient jest uprawniony do rozporządzania
towarem tylko w normalnym obrocie handlowym za odpowiednim świadczeniem
wzajemnym. Jeżeli Klient sprzedaje towar na kredyt (z odroczonym terminem
płatności), do czasu uiszczenia Chefs Culinar całości ceny za towar, ma obowiązek
dokonać przeniesienia należności od swoich kupujących („Wierzytelności”) na rzecz
Chefs Culinar. Zabrania się innego dysponowania towarami przez Klienta,
w szczególności dotyczy to zastawu. O zajęciu towarów przez stronę trzecią należy
niezwłocznie poinformować Chefs Culinar. Ponadto, Klient przeniesie na Chefs
Culinar wszelkie roszczenia, które przysługują mu lub zostały przez niego uzyskane na
skutek uszkodzenia, pogorszenia, kradzieży lub utraty towaru w wyniku 
obowiązujących przepisów lub porozumienia umownego z osobami trzecimi,
w szczególności z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Klient ma prawo do
dochodzenia Wierzytelności od swoich klientów tak długo, dopóki zgodnie z umową
nie spełni wobec Chefs Culinar obowiązku dokonania płatności.

b) Aż do momentu uregulowania wszelkich należności przez Klienta, Chefs Culinar jest
uprawniony do zakazania dalszej odsprzedaży towarów sprzedanych z zastrzeżeniem
własności i do żądania natychmiastowego zwrotu tych towarów i objęcia ich
w posiadanie, w szczególności, jeżeli Chefs Culinar poweźmie informacje
o pogorszeniu sytuacji ekonomicznej Klienta, w szczególności o złożeniu przez
jakikolwiek podmiot wniosku o ogłoszenie upadłości lub oddalenia wniosku
o ogłoszenie upadłości Klienta z powodów wymienionych
w art. 13 Prawa upadłościowego lub złożenia przez Klienta oświadczenia o wszczęciu
postępowania restrukturyzacyjnego, lub gdy sytuacja ekonomiczna Klienta uległa
pogorszeniu w porównaniu z warunkami występującymi w momencie zawarcia
umowy/potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

c) W celu odebrania towarów Klient nieodwołalnie przyznaje Chefs Culinar prawo wstępu
do jego pomieszczeń biurowych i magazynowych oraz do odbioru towarów
pochodzących z zasobów Chefs Culinar.

d) Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
finansowych, prawnych, technicznych i technologicznych uzyskanych przy współpracy
z Chefs Culinar, mogących stanowić tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

e) Jakiekolwiek informacje poufne, przez które rozumie się informacje techniczne,
handlowe, finansowe, kosztowe przekazane w związku z realizacją współpracy nie
mogą być przekazywana osobom/podmiotom trzecim, publikowane ani ujawniane w
jakikolwiek inny sposób w okresie trwania współpracy oraz w okresie 10 lat po jej
ustaniu.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

a) Odpowiedzialność Chefs Culinar w związku z zawarciem umowy/zamówienia lub
niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy/zamówienia jest ograniczona do
wartości zamówionych towarów w ramach zamówienia, z którym wiąże się roszczenie
Klienta, chyba że szkoda powstała na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
Chefs Culinar. Nie dotyczy to roszczeń wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny – w zakresie regulacji o odpowiedzialności za produkt.

b) Chefs Culinar nie ponosi odpowiedzialności za korzyści, które mógłby osiągnąć Klient
w przypadku, gdyby nie poniósł szkody (utracone korzyści).

9. ZWROT

a) Klient nie ma prawa zwrotu zamówionych towarów, w tym artykułów spożywczych,
chyba że jest to spowodowane ich wadami i odbywa się zgodnie z pkt 3 i pkt 4 OWH
lub jest Opakowaniem zwrotnym i odbywa się zgodnie z pkt 5 OWH.

b) Zwrot towaru jest dopuszczalny wyłącznie na podstawie indywidualnych pisemnych
ustaleń Chefs Culinar i Klienta, przy czym wszelkie koszty i niebezpieczeństwo zwrotu
towaru obciążają Klienta. 

10. MIEJSCE ŚWIADCZENIA I JURYSDYKCJA

a) Miejscem realizacji świadczenia jest miejsce dostawy uzgodnione z Klientem. Wszelkie
spory powstałe w związku z umową i zamówieniami oraz OWH, w tym płatnościami
z tytułu realizacji zamówień, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Chefs Culinar.

b) OWH oraz zawierane na ich podstawie umowy podlegają prawu polskiemu. Stosunki
prawne z Klientem reguluje wyłącznie prawo polskie.

11. CZĘSCIOWA NIESKUTECZNOŚĆ

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWH staną się w całości lub częściowo
nieskuteczne bądź niemożliwe do zrealizowania, nie narusza to mocy wiążącej pozostałych
postanowień OWH i umów na poszczególne dostawy towarów. W zastępstwie
nieskutecznego lub niemożliwego do zastosowania postanowienia lub w celu uzupełnienia
luki w postanowieniach umowy, strony uzgodnią postanowienie, które w sposób prawnie
skuteczny najbardziej jest zbliżone do celu zamierzonego przez strony lub celu, jaki byłby
zgodny z sensem umowy, gdyby taki punkt został uwzględniony w momencie uzgadniania
postanowień umownych.

12. DANE OSOBOWE

a) Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Klienta jest
Chefs Culinar.

b) W trosce o bezpieczeństwo i prywatność Klientów, Chefs Culinar wprowadza zespół
zasad i reguł dotyczących ochrony informacji, w tym danych osobowych Klientów.

c) Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Chefs Culinar
zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej online na stronie internetowej pod
adresem www.chefsculinar.pl.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze OWH zostały doręczone Klientowi w trakcie rejestracji w bazie klientów
Chefs Culinar.